FİRST MİNİNG MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

First Mining Madencilik A.Ş. için kişisel verilerin korunması büyük öneme sahiptir. Ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, iştirak şirketleri çalışanlarının, birlikte çalıştığımız şirket çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

 1. POLİTİKA’NIN AMACI

Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası ,Şirketimiz nezdinde işlenecek kişisel verilere ilişkin olarak, kişisel verilerin güvenliğine ve silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 1. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

İşbu İmha Politikası, ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ortak girişim şirketlerimiz ve çalışanları ,şirket yetkililerinin, iştirak şirketleri çalışanlarının, birlikte çalıştığımız şirket çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamında olup şirketin sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 1. TANIMLAR

Bu politikada geçen,

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 1. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 1. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 1. İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
 1. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
 1. Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 2. Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 1. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 1. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 1. Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
 1. Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı, l. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
 1. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 1. Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
 1. Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
 1. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi
 1. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 1. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun ve Yönetmeliklerde yer alan tanımlar geçerlidir.
 1. KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler, şirket tarafından Tablo 1’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Şirket tarafından kişisel verilerin bulundurulduğu kayıt ortamları; Şirket adına kullanılan bilgisayarlar, Personel Programları gibi programlar, Bulut Sistemleri, ağ üzerinde veri saklaması için kullanılan paylaşımlı /paylaşımsız disk sürücüleri, kağıt, birim dolapları, arşivdir. Şirket, sayılan kayıt ortamlarına ek olarak kullanabileceği diğer kayıt ortamlarını da İmha Politikası’na dahil edecektir.

Tablo 1: Kişisel veri saklama ortamları

     

Elektronik Ortamlar

 

Elektronik Olmayan Ortamlar

   

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta,

ü Kağıt

veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

ü Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları,

ü Yazılımlar   (ofis

yazılımları,   portal,

ziyaretçi giriş defteri)

EBYS, VERBİS.)

 

ü Yazılı, basılı, görsel ortamlar

ü Bilgi   güvenliği

cihazları   (güvenlik

 

duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük

 

kayıt dosyası, antivirüs vb. )

 

ü Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 

ü Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 

ü Optik diskler (CD, DVD  vb.)

 

ü Çıkartılabilir  bellekler  (USB,  Hafıza

 

Kart vb.)

   

ü Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

Şirket,

 -Kurumsal iletişimi sağlamak

 -insan kaynakları sürecini yürütmek

 -Şirket güvenliğini sağlamak

 -İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması,
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rızanın Alınamaması,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • Sözleşmenin Kurulması Veya İfası ile Doğrudan İlgili Olması,

-Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine    getirilmesini sağlamak.

-Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

 • Şirketin Hukuki Sorumluluğunun Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması,
 • İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması,
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması

-Şirketin Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması hallerinden biri veya bir kaçının bulunması halinde kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda öncelikle Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin neler olduğunun tespitine dair bir çalışma gerçekleştirilmiş, işlenen kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı da gözetilerek, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek riskler belirlenerek, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler uygulamaya konmuştur.

Yönetmelik uyarınca, işbu Politika’nın asgari olarak; Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere ilişkin bilgileri kapsaması gerekmektedir. Bu doğrultuda, First Mining Madencilik A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin, Kişisel Veri İşlenmesi ilkelerine uygun olarak işlenmesinin temin edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler aşağıda belirtilmektedir. Ayrıca yeni gereklilikler ortaya çıktıkça yeni idari ve teknik tedbirler de alınacaktır.

- Personel ve yöneticilere düzenli olarak eğitim verilmektedir

-Kişisel veri işleme süreçlerinde ,sürece dahil olan çalışanlardan gizlilik anlaşması imzalanması istenmekte

 -Bilgi Güvenliği Politikası’nın hazırlanması,

- İç Denetim birimi tarafından KVKK yükümlülüklerine uyumun periyodik olarak denetlenmesi,

- Erişim yetki kısıtlamalarının öngörülmesi,

-Veri minimizasyonunun sağlanması,

- Veri saklama sürelerinin tespit edilmesi,

- Çalışanlara yönelik Kanun’a uyumun süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik eğitim verilmesi,

- Veri envanteri ile veri işleme şartlarının hangi durumlarda gerçekleştiğinin tespiti,

- Tüm üçüncü taraf ve çalışanlarla yapılan sözleşmelere Kişisel Verilerin Korunması’na İlişkin hükümlerin eklenmesi.

 – First Mining Madencilik A.Ş. internet sitesinde, ilgili kişilerin kişisel verileri ile ilgili başvurularının alınması amacıyla gerekli yönlendirmelerin yapılması,

 - Sistem güvenliğine yönelik süreçlerin geliştirilmesi vb.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

8.1. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

 

Kişisel veriler KVKK’nın 7. Maddesi gereğince;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir,yok edilir ya da resen silinir,yok edilir veya anonim hale getirilir.Şirket, kişisel verilerin imhasında, silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmekte ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

 

8.2 Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.Kişisel veriler Tablo 2’de verilen yöntemlerle silinir.

Tablo 2 : Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Veri Kayıt Ortamı

   

Açıklama

     
           
         

Sunucularda

Yer

Alan

Sunucularda  yer  alan  kişisel  verilerden  saklanmasını

Kişisel Veriler

     

gerektiren   süre   sona   erenler   için   sistem   yöneticisi

         

tarafından  ilgili  kullanıcıların  erişim  yetkisi  kaldırılarak

         

silme işlemi yapılır.

           

Elektronik

Ortamda

Yer

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını

Alan Kişisel Veriler

 

gerektiren  süre  sona  erenler,  veritabanı  yöneticisi  hariç

     

diğer  çalışanlar  (ilgili  kullanıcılar)  için  hiçbir  şekilde

     

erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.Verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (delete vb)

   

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Fiziksel  ortamda  tutulan  kişisel  veriler üzeri okunamayacak şekilde karartma işlemi uygulanarak erişilemez ve kullanılamaz hale getirilir.

Kişisel Veriler

   
       
       
         
       
       

Taşınabilir

Medyada

Flash

tabanlı   saklama   ortamlarında   tutulan   kişisel

Bulunan Kişisel Veriler

 

Veriler, şifreleme anahtarları ile  güvenli ortamda saklanır.

     

yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece

     

sistem   yöneticisine   verilerek   şifreleme   anahtarlarıyla

     

güvenli ortamlarda saklanır.

         

8.3 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır

Kişisel veriler, şirket tarafından Tablo 3’de verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 3: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

   

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

   

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Kâğıt ortamında  yer alan kişisel verilerden  saklanmasını

Kişisel Veriler

gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde

 

geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

   

Optik / Manyetik Medyada

Optik  medya  ve  manyetik  medyada  yer  alan  kişisel

Yer Alan Kişisel Veriler

verilerden  saklanmasını  gerektiren  süre  sona  eren veriler için,demanyetize etme , eritme ,yakma,  toz haline getirilmesi ya da metal öğütücüden geçirilmesi yolu ile fiziksel olarka yok edilmesi işlemi uygulanır.

   
   
   
   
   
   

 

8.4 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Anonim hale getirilmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımlandığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır.

 

8.5 Kişisel Veri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Sorumlu Personel

Ünvan

Görev

Sorumluluk

Kişisel Verilerin

Kişisel Verilerin Korunması

Şirket genelinde, Kişisel Verilerin

Korunması

Kanunu’na Uyum, Kişisel

Korunması Kanunu’na, ikincil mevzuata,

Sorumlusu

Veri Saklama ve İmha

Kurul kararlarına uyumun sağlanması ve

 

Politikasını uygulama

denetlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha

 

sorumlusu

Politikasına uygunluğun sağlanması ile

   

periyodik imha sürelerine uygun olarak

   

kişisel veri imha süreçlerini yönetmek.

     

 

8.6. Saklama Ve İmha Süreleri

İş Süreci

Kişi Grubu

Kişisel Veri

Saklama

İmha Süresi

   

Kategorisi

Süresi

 

Özlük

Şirket Çalışanları

Özlük Bilgisi

İş sözleşmesinin

Saklama süresinin sona

Prosedürü

   

Sona

ermesini takiben

     

ermesinden

180 gün içinde

     

itibaren 15 yıl

 
         

İşe Alım

Şirket Çalışan

Çalışan Aday

2 yıl

Saklama süresinin sona

Süreci

Adayı

Bilgisi

 

ermesini takiben

       

180 gün içinde

         

Eğitim

Şirket çalışanı,

Kimlik Bilgisi,

Sözleşme

Saklama süresinin sona

Süreci

 

İletişim

ilişkisinin sona

ermesini takiben

   

Bilgisi,

ermesinden

180 gün içinde

   

Eğitim Bilgisi,

itibaren 10 yıl

 
   

Finansal Bilgi

   
         

Fiziksel

Şirket Çalışanları,

Fiziksel

1 yıl

Saklama süresinin sona

Mekan

Şirket Çalışan

Mekan

 

ermesini takiben

Güvenlik

Adayı, Şirket

Güvenlik

 

180 gün içinde

Süreci

Ortakları, Şirket

Bilgisi

   
 

Müşterileri, Şirket

     
 

Müşteri Adayları,

     
 

Ziyaretçi,

     
 

Tedarikçi,

     
 

İş Ortakları, Şirket

     
 

Yetkilisi

     
         

Sistem

Şirket Çalışanları,

Kimlik bilgisi,

10 yıl

Saklama süresinin sona

hesabı

Danışmanlar

İletişim bilgisi

 

ermesini takiben

tanımlama

     

180 gün içinde

süreci

       
         

Satış Süreci

Şirket Müşterileri,

Kimlik bilgisi,

10 yıl

Saklama süresinin sona

 

Satıcılar

İletişim bilgisi,

 

ermesini takiben

   

Finansal bilgi

 

180 gün içinde

         

Sözleşme

Tedarikçiler,Danış

Kimlik Bilgisi,

Sözleşme

Saklama süresinin sona

Süreci

manlar, Yüklenici,

İletişim

ilişkisinin sona

ermesini takiben

 

Şirket Müşterileri

Bilgisi,

ermesinden

180 gün içinde

   

Finansal Bilgi,

itibaren 10 yıl

 
         

Santral

Şirket Çalışanları,

Kimlik Bilgisi,

İş sözleşmesinin

Saklama süresinin sona

Süreci

Şirket Yetkilileri

iletişim bilgisi

Sona

ermesini takiben

     

ermesinden

180 gün içinde

     

itibaren 10 yıl

 
         

Bilgi sistem

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi,

İş sözleşmesinin

Saklama süresinin sona

araçları

 

iletişim bilgisi

Sona

ermesini takiben

tahsis

   

ermesinden

180 gün içinde

süreci

   

itibaren 10 yıl

 
         

Araç Tahsisi

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi,

10 yıl

Saklama süresinin sona

ve Yönetimi

 

Konum Bilgisi

 

ermesini takiben

       

180 gün içinde

         

Ziyaretçi

Ziyaretçiler

Kimlik Bilgisi,

2 yıl

Saklama süresinin sona

Kayıtları

 

iletişim bilgisi

 

ermesini takiben

       

180 gün içinde

         

Hukuki

Şirket Çalışanları,

Kimlik bilgisi,

Hukuki sürecin

Saklama süresinin sona

Süreçler

Şirket Ortakları,

Hukuki İşlem

tamamlanması

ermesini takiben

 

Şirket Yetkilisi

Bilgisi

/kesinleşmesin

180 gün içinde

     

den itibaren 10

 
     

yıl

 
         

İnternet

Şirket Çalışanları,

Kimlik Bilgisi

2 yıl

Saklama süresinin sona

Erişim

Ziyaretçiler

   

ermesini takiben

süreci

     

180 gün içinde

         

Sosyal

Şirket Çalışanları,

Kimlik Bilgisi

2 yıl

Saklama süresinin sona

Medya

Şirket Ortakları,

   

ermesini takiben

Süreci

Şirket Yetkilisi,

   

180 gün içinde

 

Ziyaretçiler

     
         

Çalışanlara

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi

10 yıl

Saklama süresinin sona

zimmetlenen

     

ermesini takiben

ekipman

     

180 gün içinde

süreci

       
         

Tanıma,

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi

10 yıl

Saklama süresinin sona

takdir

     

ermesini takiben

onurlandırma

     

180 gün içinde

süreci

       
         

Muhaberat

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi

2 yıl

Saklama süresinin sona

Süreci

     

ermesini takiben

       

180 gün içinde

Poliklinik

Şirket Çalışanları

Kimlik Bilgisi,

İş sözleşmesinin

Saklama süresinin sona

Kayıt

   

Sona

ermesini takiben

Defteri

   

ermesinden

180 gün içinde

     

itibaren 15 yıl

 
         

Ziyaretçi

Ziyaretçiler

Kimlik Bilgisi,

2 yıl

Saklama süresinin sona

Araç Kaydı

     

ermesini takiben

Süreci

     

180 gün içinde

         

Servis

İş Ortakları

Kimlik Bilgisi,

10 yıl

Saklama süresinin sona

Araçları

Çalışanları

   

ermesini takiben

Süreci

     

180 gün içinde

         

8.7 Periyodik İmha Süreleri

KVKK’nın 7. Maddesi gereğince, yasal mevzuata uygun olarak kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; First Mining Madencilik A.Ş. işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.Periyodik imha, tüm kişisel veriler için yılda iki kez olmak üzere 6 ay zaman aralıkları ile gerçekleştirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere üç yıl süreyle saklanı

©2017 by First Mining Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S.

Please publish modules in offcanvas position.