FİRST MİNİNG MADENCİLİK SAN VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

First Mining Madencilik ve Tic A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacı ile düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

A- Veri Sorumlusu ve Veri Temsilcisi

 

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenenilmesine ve saklanılmasına özen göstermekteyiz.    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla First Mining Madencilik ve Tic.A.Ş. Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

B- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetler, insan kaynakları uygulamaları ve güvenlik önlemleri nedenleriyle elde edilmekte ve saklanmaktadır.Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, rödovans sözleşmesi veya diğer sözleşmeler uyarınca elde edilen bilgiler ,tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere;

1 Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde işlemlerin yürütülmesi,

2 İnternet sitemizde hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

3 Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

4 Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi, 

5 İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

6 Şirket’in, İştirak Şirketlerinin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

7 Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

8 Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar,

 9 Şirketimiz tarafından üretilen ürün ve sağlanan hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek gerçekleştirilen satış ve satış sonrası işlemleri,

10 Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar,

 

11 Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma operasyonları,.

12 Güvenlik amacıyla bina girişlerinde , şantiyelerimizde ziyaretçi kaydı alınıp açık ve kapalı alanlar güvenlik kamerası ile izlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimiz Mustafa Kemal Mah.2108.Sok No:1 Çankaya / Ankara adresi üzerinden yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Şirketimize yazılı şekilde başvurarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
 • Şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını,
 • Söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içindeki veya yurt dışındaki3. kişilerin kim/kimler olduğunu,
 • Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ işlenmişse bunların düzeltilmesini,
 • Kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekilde yukarıda belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsiniz. Saygılarımızla  

Başvuru Süreci :

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. e) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak gerçekleştirmek istediğiniz başvurularınızı, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin ‘First Mining Madencilik A.Ş. Mustafa Kemal Mah.2108.Sok. No:1 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi belirleyici belgeler ile şahsen elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı……………………..com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ………………….kep.tr. KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

                             First Mining Madencilik A.Ş.

©2017 by First Mining Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S.

Please publish modules in offcanvas position.